Ejerforhold, forsikring mv.

Advokat Mikkel Cramer er etableret på følgende adresse: Birkemose Allé 39, st., 6000 Kolding.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 21 75 00 34 samt på e-mail: mc@advokatcramer.dk.

Vores CVR-nummer er: 40781633

Advokat Mikkel Cramer er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokat Mikkel Cramer fører ikke klientkonto.

Firmaet har bankkonto hos Danske Bank: Kontonr: 3409-12890796.

Advokat Mikkel Cramer er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Mikkel Cramer har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Insurance Company (Europe) SA. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaet Cramer, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Mikkel Cramer anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Mikkel Cramer er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Salæret til forsvareren fastsættes af retten efter faste takster. Hvis du dømmes i sagen, vil dommeren som udgangspunkt pålægge dig sagsomkostningerne. Det vil i praksis være udgiften til forsvareren. Forsvareren får dækket sit salær af staten, der til gengæld vil opkræve beløbet fra den dømte. Det er sædvanligt med en afdragsordning. Domstolene har fastsat nogle vejledende takster for salæret til forsvareren i straffesager. Dem kan du læse her. Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 2.456,25 inkl. moms.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet Mikkel Cramer og/eller utilfredshed med advokat Cramers adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.